CNC-Drahterodieren

CNC-Drahterodieren

  • 1.050 x 650 x 250 mm (Werkstück)
  • 500 x 350 x 256 mm (Schneidraum)
  • 400 kg (Werkstückgewicht)
  • 800 kg (Werkstückgewicht bei Koaxialspülung)
MaschinenBeschreibung
AGIECUT CHALLENGE
AGIECUT EXCELLENCE 3 Winkelauslenkung bei 100 mm: 30°
AGIECUT PROGRESS V3 (Zwei Maschinen gleicher Ausführung)